1.

บัญชี-คอมพิวเตอร์
หลักสูตร 150 ชั่วโมง ค่าสมัคร 760 บาท
  ศึกษาหลักการเบื้องต้นของโปรแกรม Microsoft Excel การเรียกใช้คำสั่ง และเครื่องมือต่าง ๆ การพิมพ์ข้อมูลในตารางงาน การเขียนสูตรเพื่อคำนวณอย่างง่าย การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel กับงานบัญชีเบื้องต้น การสร้างตารางสมุดรายวัน และการบันทึกบัญชีแยกประเภท การทำงบการเงิน เป็นต้น