แผนกวิชาพาณิชยกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพพาณิชยกรรม เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ โดยเปิดสอน 3 สาขาวิชา ได้แก่
  1. สาขาวิชาเลขานุการ
  2. สาขาวิชาบัญชี
  3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 
 
เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น ดังนี้คือ  
>>พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์-โปรแกรม MS-Word เบื้องต้น
>>พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์-โปรแกรม MS-Word ขั้นปฏิบัติงาน
   
 
เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น ดังนี้คือ
>>บัญชี-คอมพิวเตอร์
เปิดสอน 2 หลักสูตร ได้แก่ ระยะสั้น ดังนี้คือ
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทวิภาคี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. หลักสูตรระยะสั้น เปิดสอนดังนีคือ
>>ไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยต์
>>การใช้อินเทอร์เน็ต
>>ไมโครซอฟท์เวิร์ด
>>ไมโครซอฟท์เอ็กเซล
>>การสร้างโฮมเพจ
>>โปรแกรม Dream Weaver 45 ชั่วโมง
>>โปรแกรม Adove Illustrator
45 ชั่วโมง
>>โปรแกรมสำเร็จรูปด้านกราฟฟิก (Photoshop)
>>ไมโครซอฟท์แอคเซส