1. การใช้อินเตอร์เน็ต (รหัส 1203-6103) หลักสูตร 15 ชั่วโมง ค่าสมัคร 85 บาท
  ศึกษาหลักการเบื้องต้นในการใช้ Internet เรียนรู้จัก Web Browser เพื่อค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เนต การดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บ การรับ-ส่งจดหมาย (E-mail) การสนทนา (Chat) ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต การใช้งาน Net Meeting เพื่อติดต่อส่งสัญญาณภาพ
2. โปรแกรม DreamWeaver (รหัส 1203-6104) หลักสูตร 45 ชั่วโมง ค่าสมัคร 235 บาท
  ศึกษาการออกแบบสร้างโฮมเพจเบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Dream Weaver โดยเรียนรู้การสร้างงานแบบง่าย ๆ และสามารถนำไปใช้งานได้จริง เทคนิคการสร้างโฮมเพจโดยใช้ตาราง การแนบภาพกราฟฟิคในโฮมเพจ การ Upload เว็บเพจ
3.
การออกแบบงานกราฟิกบนเว็บเพจ (รหัส 1204-6106) หลักสูตร 75 ชั่วโมง ค่าสมัคร 385 บาท
ศึกษาการสร้างเว็บกราฟิก ด้วยโปรแกรม Photoshop การออกแบบหน้าเว็บเพจและจัดการภายในเว็บไซต์ การจดทะเบียนโดเมนเนม และการเช่าพื้นที่ Server และการ Upload ข้อมูล การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ และการตรวจสอบผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์