1.

พิมพ์ไทย-อังกฤษ ด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (รหัสวิชา 1203-1203)
หลักสูตร 75 ชั่วโมง ค่าสมัคร 385 บาท
  ศึกษาหลักการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และการบำรุงรักษา การเรียกใช้โปรแกรม Microsoft Word การพิมพ์สัมผัสแป้นอักษร คำผสมเบื้องต้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ การพิมพ์ข้อความ และการแก้ไขเอกสาร การพิมพ์แบบฟอร์มอย่างง่ายด้วยโปรแกรม Microsoft Word

2.

พิมพ์ไทย-อังกฤษ ด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นปฏิบัติ (รหัสวิชา 1203-1204) หลักสูตร 75 ชั่วโมง ค่าสมัคร 385 บาท
ศึกษาหลักการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และการบำรุงรักษา การเรียกใช้โปรแกรม Microsoft Word การพิมพ์พัฒนาทักษะความเร็ว ความแม่นยำทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ การพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ การพิมพ์หนังสือราชการ จดหมายธุรกิจ การจัดและแก้ไขไฟล์ การตกแต่งเอกสารการพิมพ์ ข้อความศิลป์ การออกแบบหน้าปก และการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ด้วยโปรแกรม Microsoft Word